Behandling af personoplysninger


Regler om bankens behandling af personoplysninger

Bank Norwegian driver grænseoverskridende virksomhed i Danmark og er omfattet af den Norske personoplysningslovgivning, der modsvare den Danske persondatalovgivning. Datatilsynet regulerer bankens adgang til at behandle personoplysninger, hvorfor banken har udviklet en omfattende personoplysningspolitik. Disse regler supplerer de øvrige aftalevilkår og -betingelser, som banken har indgået med kunden og gælder for alle tjenester, både nu og i fremtiden.

Personoplysninger omfatter kundedata og vurderinger, der kan knyttes til dig som person. Hvis ingen anden lovgivning forligger, vil bankens behandling være et frivilligt udtrykt og informeret samtykke fra kunden.

Samtykke er for eksempel ikke nødvendigt for personlige oplysninger, der indsamles og bruges til at gennemføre en aftale eller en opgave for kunden.

Behandlingens formål

Formålet med bankens behandling af personoplysninger er primært til kundeadministration, fakturering, og for de anliggender som banken har forpligtet sig til at opfylde over for kunden. Banken vil i øvrigt behandle personoplysninger i det omfang, loven tillader eller giver adgang til, eller kunden har givet samtykke til. Der ud over behandles personoplysninger til forebyggelse og afsløring af strafbare handlinger.

Information om behandling og ret til indsigt

Banken vil i nedenstående regler oplyse om generel information om sin behandling af personoplysninger.

Information om kundens aftaler med banken vil hovedsagelig være tilgængelig i kundens netbank. Hvis kunden ikke har mulighed for at logge på netbank eller på anden måde har mulighed for at læse elektroniske dokumenter, kan oplysningerne blive fremsendt i papirform. Kunden kan ved skriftlig og underskrevet henvendelse til banken kræve indsigt i øvrige registrerede personoplysninger, herunder oplysninger om hvilke typer af data der behandles, samt information om bankens behandling af oplysningerne.

Personoplysninger registreret af banken

Banken vil ved indgåelse af aftalen samt løbende under aftaleforholdet registrere oplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til aftaleforholdet, såsom medansøgere. Banken vil også registrere oplysninger om personer, som banken har afvist at indgå en aftale med, i den hensigt at kunne informere personen om afslaget og eventuelt senere at kunne dokumentere forholdet, herunder at et afslag på indlån eller udlån var sagligt begrundet.

Udlevering

Registrerede personlige oplysninger vil blive videregivet til offentlige myndigheder og andre udenforstående når dette følger at en lovbestemt oplysningspligt eller oplysningsret.

Forebyggelse og afdækning af strafbare handlinger – hvidvaskning

Banken vil behandle personoplysninger med det formål at forebygge, afsløre, og håndtere bedrageri og andre strafbare handlinger. Banken kan videregive oplysninger, som loven kræver ift. hvidvask og terrorfinansiering.

Banken behandler personoplysninger for at opfylde undersøgelses- og rapporteringspligten for mistænkelige transaktioner efter hvidvaskloven. Banken er forpligtet til at indberette mistænkelige oplysninger og transaktioner for myndighederne.

Kunden har efter persondataloven ikke adgang til data banken har registreret til disse formål.

Rettelser og sletninger

Banken vil slette eller anonymisere registreret personlige oplysninger, når formålet med behandlingen af opfyldt, medmindre oplysningerne skal eller kan opbevares som følge af lovgivningen. Inden for de begrænsninger som er fastsat i personoplysningsloven, kan kunden kræve at få rettet eller slettet mangelfulde og unødvendige personoplysninger.