Behandling af personoplysninger


Gældende fra 18. maj 2018

I denne persondatapolicy beskriver vi indsamling, anvendelse, opbevaring og deling af personoplysninger. Når vi skriver «du», mener vi dig som kunde eller som potentiel kunde. Med personoplysninger forstås kundeoplysninger og vurderinger, som kan knyttes til dig som personkunde.

Hvilke personoplysninger indsamler Bank Norwegian?

Personoplysninger indhentes i de fleste tilfælde direkte fra dig, eller de genereres i forbindelse med at du bruger vores produkter og tjenester. Nogle gange kræves der tillægsinformation, for at holde oplysningerne opdaterede, eller for at kontrollere at oplysningerne vi har indsamlet er korrekte.

Personoplysningerne vi indsamler, kan inddeles i følgende hovedkategorier:

 • Identifikationsinformation: navn, CPR-nummer og kundenummer
 • Kontaktinformation: post- og bopælsadresse, telefonnummer, mailadresse og hvis en kunde har en udenlandsk adresse også kundens hjemland
 • Autentificeringsinformation: autentificeringsmetode, digital signatur og hvordan NemID er udstedt
 • Personlige informationer: alder, civilstand, børn og andre medlemmer af husstanden
 • Finansiel information: kredithistorik, kreditvurdering, gælds- og indtægtsinformation og formueforhold inkluderet ejendomsoplysninger
 • Skattemæssigt hjemsted: statsborgerskab, skattemæssig hjemsted og hvis aktuelt et udenlandsk skatteregistreringsnummer
 • Kundekommunikation: registreringer i vores kundesystem og korrespondance (mail, brev m.m.)
 • Kundeengagement: information om hvilke produkter og aftaler du har i banken
 • Kontooplysninger: kontonummer, transaktionsdata i tilknytning til din konto, inkluderet eventuelle forsikringer
 • Kortoplysninger: kortnummer, kortets serienummer, transaktionsdata og CashPointsoptjening samt din geografiske placering
 • Låneoplysninger: ansøgningsinformation, lånenummer, lånebeløb og transaktionsdata i forbindelse med dit lån
 • Afslagsinformation: ansøgningsinformation
 • Betalingsinformation: afsender, modtager, beløb og anden transaktionsdata
 • Gældsinddrivelsesinformation: misligholdte aftaler og anden gældsinddrivelsesinformation
 • AML-information: Anti-Money Laundering information om undersøgelser i forbindelse med kundekontrol og udredning af mistænkelige transaktioner, inklusiv sanktionslister, PEP kontrol (politisk eksponerede personer) osv.
 • Cookies: se information om cookies

Personoplysninger vi indsamler fra dig

Vi indsamler oplysninger, som du giver direkte til os. Som ny kunde beder vi dig for eksempel om personoplysninger såsom navn, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer samt indtægts- og gældsinformation for at kunne give dig dét produkt eller den tjeneste du er interesseret i.

Bank Norwegian indsamler også anden information du giver os, for eksempel i form af tilbagemeldinger eller forespørgsler i vores digitale kanaler.

Personoplysninger vi indsamler fra tredjepart

Hvis du ansøger om lån eller kreditkort via en af Bank Norwegians låneformidlere eller finansagenter, indsamler vi relevante oplysninger du har givet til låneformidler eller finansagent for at behandle din ansøgning.

Vi indsamler personoplysninger fra offentlig tilgængelige kilder, andre eksterne kilder samt registre som føres af offentlige myndigheder (for eksempel Folkeregisteret og skattemyndighederne) for at kvalitetssikre dine oplysninger i ansøgningen. Vi indsamler også personoplysninger fra kreditoplysningsbureauer, for at vurdere din ansøgning om lån eller kreditkort.

Vi indsamler oplysninger fra afsendere, betalingstjenesteleverandører, butikker og andre i forbindelse med gennemførelsen af betalingstransaktioner.

Vi indsamler personoplysninger fra andre banker, kriminalitetsbekæmpende myndigheder, sanktionslister (som føres af internationale organisationer som EU og FN samt nationale organisationer som Office of Foreign Asset Control (OFAC)), i vores arbejde for at bekæmpe hvidvaskning gennem bankens virksomhed, og andre kommercielle informationstjenester som leverer information, for eksempel om politisk eksponerede personer.

Vi bruger dine personoplysninger ved indgåelse af en aftale med dig, for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde. Hovedformålet med behandlingen af personoplysninger, er at indsamle, kontrollere og behandle personoplysninger før vi tilbyder og indgår en aftale med dig.

Vi vil også registrere oplysninger om personer, som vi har valgt ikke at indgå en aftale med. Dette gør vi for at kunne underrette vedkommende om afslaget, og for at vi eventuelt senere kan dokumentere forholdet, herunder at et afslag om lån, kreditkort eller opsparingskonto var saglig begrundet. Registrerede oplysninger om et afslag, kan få indflydelse på fremtidige ansøgninger.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBankens behandling er nødvendig for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig
Kontaktinformation
Personlige informationer
Kundekommunikation
Kundeengagement
Låneoplysninger
Finansiel information
Afslagsinformation

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vurderingen af din ansøgning om et kreditprodukt.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandling er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse som banken er pålagt
Personlige informationer
Finansiel information
Afslagsinformation
Betalingsinformation

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde. En del af dette er at administrere de forpligtelser vi har ovenfor dig, herunder at kunne dokumentere de aktiviteter som sker ovenfor dig som kunde.

Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med eventuelle henvendelser du retter til bankens kundeserviceafdeling, for at kunne betjene dit kundeforhold og for at få et svar på dine spørgsmål. Vi gemmer og registrerer den kommunikation der er mellem dig og banken. Vi registrerer også den aktivitet du har i vores netbank.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBankens behandling er nødvendig for å oppfylle avtale med deg.
Kontaktinformation
Personlige informationer
Kundekommunikation
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation

Vi vil behandle personoplysninger med det formål at forebygge, afdække, opklare og håndtere bedragerier og andre strafbare handlinger. Oplysninger indhentet med dette formål vil også kunne blive indhentet fra og udleveret til andre banker og finansinstitutioner, politiet og andre offentlige myndigheder.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen er pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt
Kontaktinformation
Autentificeringsinformation
Personlige informationer
Kundekommunikation
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation

Vi vil behandle personoplysninger for at forebygge og afdække transaktioner med tilknytning til udbytte fra strafbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Vi er pålagt en undersøgelses- og rapporteringspligt hvad angår mistænkelige transaktioner efter hvidvaskningsloven. Vi er endvidere pålagt at rapportere mistænkelige oplysninger og transaktioner til «ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE)». Du har efter den norske ”personoplysningsloven” ikke indsynsret i de oplysninger vi har registreret til disse formål.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen er pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt
Kontaktinformation
Autentificeringsinformation
Personlige informationer
Kundekommunikation
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information

Vi vil også behandle personoplysninger for at kontrollere bankens efterlevelse af finansregelværk i forbindelse med henvendelser fra relevante tilsynsmyndigheder.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen er pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt
Kontaktinformation
Personlige informationer
Skattemæssigt hjemsted
Kundekommunikation
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation
AML-information

Vi er pålagt at behandle kreditoplysninger og andre personoplysninger i forbindelse med etablering og brug af systemer, for beregning af kapitalkrav for kreditrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbejds- og beslutningsprosesser for kreditgivning og kreditstyring, kontrolmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassificering og kvantificering af institutionens kreditrisiko og anden relevant risiko. Personoplysninger til dette formål vil kunne indhentes fra kreditoplysningsbureauer.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen er pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt
Kontaktinformation
Personlige informationer
Skattemæssigt hjemsted
Kundeengagement
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Gældsinddrivelsesinformation

Vi vil informere dig om produkter indenfor de produktkategorier hvor der allerede foreligger et aftaleforhold med dig og banken. Bankens produkter deles i følgende kategorier:

 • Betalingstjenester
 • Opsparing- og indskudsprodukter
 • Lån og andre kreditter

Uden et samtykke fra dig vil vi kunne benytte følgende oplysninger til kundeopfølgning og markedsføring: Kundens navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har indgået aftale om.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformationBanken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Fødselsdato
Kundeengagement

Kunden kan ved henvendelse til banken kræve, at få sit navn spærret for brug i markedsføringsøjemed.

Vi kan også bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at markedsføre vores tjenester og produkter. Eksempler på dette kan være, at give dig et tilbud fra vores samarbejdspartnere eller for at tilpasse vores markedsføring til dig. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette tilbage. Du kan administrere dit samtykke via netbanken.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformationBehandlingen sker efter dit samtykke
Fødselsdato
Personlige informationer
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information

Vi behandler data for at identificere computeren eller den mobile enhed som du bruger til at få adgang til vores tjenester. Dette er for at verifisere dig som kunde, og for at foretage en risikovurdering og tilpasning af autentiseringsmetoden som skal bruges for tjenesterne.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBanken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger
Autentificeringsinformation
Kundeengagement

Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne gennemføre undersøgelser af din tilfredshed med at være kunde hos Bank Norwegian.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
Navn og kontaktinformationBanken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger
Fødselsdato
Kundeengagement

For at kunne optimalisere vores tjenestetilbud og kundeservice, udvikler vi løbende vores applikationer og systemer. Dette gør vi for at ivaretage sikkerheden og for at tilbyde vores kunder den bedste brugeroplevelse. Som hovedregel bruges anonymiseret data til denne type formål, men i nogle tilfælde bruger vi maskerede personoplysninger til dette formål. Med maskerede personoplysninger menes der at vi har byttet din identitetsinformation og kontaktinformation ud med fiktive datapunkter, men beholdt den øvrige information. Dette betyder at de som gennemfører testen ikke kan se hvilke individer, testdataen vedrører. Dette kaldes ofte pseudonymisering. I sidste fase, før lancering af vigtige systemændringer, kan vi også være nødt til at benytte personoplysninger i testningen for at være sikker på at løsningen fungerer som den skal. Adgangen til at bruge personoplysninger for testformål begrundes i vores legitime interesse, for at sørge for at vores systemer fungerer trygt og sikkert for vores kunder.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBanken har en berettiget interesse i at behandle disse oplysninger.
Kontaktinformation
Personlige informationer
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle dine klager, tvister og retslige processer i tilfælde af gældsindrivelse eller i tvistspørgsmål.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationFor klagebehandlingen er behandlingen af personoplysninger pålagt banken for at opfylde en lovpålagt pligt. For gældsindrivelse eller andre tvistspørgsmål, er behandlingsgrundlaget vores berettigede interesse.
Kontaktinformation
Autentificeringsinformation
Personlige informationer
Kundeengagement
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Finansiel information
Betalingsinformation
Gældsinddrivelsesinformation

Inkassoselskaberne, som banken samarbejder med om inddrivelese af udestående fordringer, er selv ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i deres virksomhed.

Banken kan sælge udestående fordringer til en tredjepart, og i den forbindelse vil banken behandle personoplysningerne til de berørte kunder. Som hovedregel anvender vi anonymiseret data til denne type formål, men i andre tilfælde bruger vi maskerede personoplysninger frem til salgstidspunktet for fordringerne.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen er nødvendig for at opfylde en rettighed banken har.
Kontaktinformation
Autentificeringsinformation
Kontooplysninger
Kortoplysninger
Låneoplysninger
Gældsinddrivelsesinformation

Banken vil behandle dine personoplysninger ved at udlevere kontooplysninger til andre tredjeparter på din forespørgsel og indenfor de lovfastsatte rammer i henhold til PSD2 regelværket når det træder i kraft.

Hvilken information behandlesBehandlingsgrundlag
IdentifikationsinformationBehandlingen sker efter dit samtykke
Kontooplysninger
Kortoplysninger

Vi har pligt til at vurdere kreditværdigheden til personer, som ansøger om kreditkort, lån eller forhøjelse af eksisterende lån hos os.

I vurderingen af om en ansøgning skal indvilges, bruger vi oplysninger om din ansøgning og din finansielle information samt hvis aktuelt oplysninger fra dit eksisterende kundeforhold; konto-, lån-, eller kortinformation. Ved ansøgning om et forbrugslån, indhenter vi også oplysninger om kundens ejendomsinformation. Vi bruger disse oplysninger, til at give et korrekt risikobillede af kunden.

Oplysningerne vi indhenter, vurderes op mod vores interne policyer og modeller, omkring hvilke ansøgninger vi godkender. Policyerne og modellerne genererer en evaluering af kundens likviditet og betalingsevne. Denne bliver som regel behandlet automatisk ved brug af data. Evalueringen afgør, om du får indvilget din ansøgning, og størrelsen på den kredit, som vi kan tilbyde dig. Nogle typer oplysninger vil altid resultere i et afslag. Andre oplysninger, for eksempel indtægt og graden af gæld opvejer vi mod hinanden, i vurderingen af din ansøgning.

Du kan bede om en manuel vurdering i stedet for en automatisk afgørelse. Du er også velkommen til at kontakte os omkring vores afgørelse, og bede om en forklaring på, hvad som ligger til grund for beslutningen.

Banken kan blive pålagt at udlevere oplysninger til tilsynsmyndigheder i forbindelse med det offentlige tilsyn med bankerne eller ovenfor Oslo Børs.

Registrerede personoplysninger vil blive udleveret til politiet og andre offentlige myndigheder (inkluderet retsvæsenet og Fogedretten) samt andre udenforstående når dette skyldes lovbestemt oplysningspligt eller oplysningsret. Udleveringen sker for eksempel i forbindelse med håndteringen af inddrivelsesprocesser, retstvister og ved behandling af sager om dødsbo.

Såfremt lovgivningen tillader det, og bankens tavshedspligt ikke er til hinder for det, vil personoplysninger også kunne blive udleveret til andre banker, finansvirksomheder samt samarbejdspartnere til anvendelse indenfor de formål, som er angivet i behandlingen af sagen. Udleveringen af personoplysninger, vil også kunne ske til andre parter som har del i en betalingstransaktion, så længe dette er nødvendig for at kunne gennemføre en transaktion på en sikker måde.

Overføring af personoplysninger til bankens databehandlere anses ikke som udlevering af personoplysninger.

Derudover kan vi dele information med potentielle købere af låneporteføljer i forbindelse med salg af misligholdte lån.

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i disse perioder:

 • Information knyttet til legitimationskontrol ved indgåelse af kundeforholdet opbevares i mindst 5 år efter at kundeforholdet er afsluttet i henhold til Hvidvaskingsloven § 22
 • Risikoklassificeringsdata, transaktionsinformation, kontospecifikationer, kopi af aftaledokumentation og korrespondance med kunden opbevares i 10 år efter at kundeforholdet er afsluttet i henhold til kravene i den norske ”bokføringsloven” og ”bokføringsforskriften”
 • Oplysninger om tabsførte engagementer opbevares i op til ti år efter at kundeforholdet er afsluttet, for vurdering af nye ansøgninger
 • Information tilknyttet svindel og misligholdte aftaler opbevares i ti år efter at kundeforholdet er afsluttet
 • Markedsføringsinformation, inkluderet kundeprofiler, slettes så snart som mulig efter at kundeforholdet er ophørt. Såfremt du reserverer dig mod profilering og markedsføring fra os sletter vi denne information umiddelbart.
 • Tekniske logger fra vores systemer og databaser opbevares i op til to år.
 • Ansøgninger som ikke godkendes opbevares i 12 måneder.

Det er for banken af stor betydning at behandle dine personoplysninger trygt og sikkert. Vi bruger egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedstiltag for at beskytte din information mod tab, misbrug, utilsigtet adgang, udlevering, ændring eller ødelæggelse.

Du har rettigheder tilknyttet til de personoplysninger vi har registreret om dig.

 • Ret til information:

  Information om bankens behandling af personoplysninger gives i disse regler om persondata, i aftalerne du har indgået med os, i de samtykker du har givet, i vores mobilapp og på Bank Norwegians hjemmeside.

 • Ret til indsyn:

  Du har ret til at få udleveret de oplysninger vi har registreret om dig. Vores standardhenvendelse for indsyn kan sendes til vores databeskyttelsesrådgiver på mail@banknorwegian.dk.

  Kunden har ret til at få bankens bekræftelse på, om personoplysninger behandles om vedkommende. Du kan kræve indsynsret i registrerede personoplysninger og i formålene med behandlingen. Du kan desuden kræve indsyn i de berørte kategorier af personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere som personoplysningerne er blevet eller ville blive udleveret til. Indsyn kan også kræves om opbevaringstid og eventuelt kriterierne som bruges for at fastsætte opbevaringstiden.

  Indsynsretten omfatter også antal elektroniske søg samt tidspunktet for dette, som ansatte i banken eller hos bankens databehandler har foretaget i kontoer eller øvrige kundeengagementer. Indsynsretten i elektroniske søg er begrænset til et tidsrom på op til tre måneder efter søget er foretaget. Ved enkelte kunders særlige behov kan vi begrænse antal ansatte i banken som skal have tilgang til, og indsyn i, kundens personoplysninger. Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra kunden, opgives den tilgængelig information om hvor personoplysningerne stammer fra.

  Vi giver dig ikke ret til indsyn i oplysninger om andre end dig selv. Vi giver dig heller ikke indsyn i vores forretningshemmeligheder eller dokumenter kun ment for intern sagsforberedelse.

 • Ret til korrigering:

  Du har ret til at vi opdaterer oplysninger om dig og retter eventuelle fejlagtige oplysninger.

 • Ret til sletning:

  Du har ret til at vi sletter oplysninger om dig som vi ikke længere har grundlag for at opbevare.

 • Ret til dataportabilitet:

  Du har ret til at få adgang til enkelte af dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format.

 • Ret til at protestere:

  Du har ret til at protestere imod vores brug af dine personoplysninger, hvor dette er baseret på en legitim interesse, medmindre vores interesse i behandlingen vejer tungere end dine interesser.

 • Ret til begrænsninger:

  Du har ret til at vi begrænser hvordan vi bruger de oplysninger, som vi har om dig mens en klage er under behandling.

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette tilbage. Du kan administrere dit samtykke på Min Side.

Din forespørgsel om at benytte dine rettigheder som nævnt ovenfor, vil blive vurderet ud fra omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. Vær opmærksom på, at vi også kan beholde og bruge dine oplysninger i det omfang det er nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Behandlingsansvarlig er Bank Norwegian AS ved daglig leder. Du kan ringe vores kundeservice på telefon 70 80 11 00 såfremt du har spørgsmål om dit kundeforhold, ønsker at ændre dine databeskyttelsesindstillinger, reservere dig mod markedsføring, trække dit samtykke tilbage mv.

Bank Norwegians databeskyttelsesrådgiver skal blandt andet være til hjælp for dig som kunde i banken. Har du spørgsmål om hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail@banknorwegian.dk

Hvis du mener at vi bryder persondataforordningen eller ønsker at klage over vores anvendelse af dine personoplysninger af en anden grund, kan du klage til Datatilsynet i Danmark eller Norge, da Bank Norwegian er underlagt norsk lovgivning. Vi opfordrer dig dog først til at tage kontakt med os, så vi kan afklare eventuelle misforståelser.

På Datatilsynets hjemmeside i henholdsvis Danmark og Norge, kan du læse mere om hvilke krav, som stilles til behandling af personoplysninger.